Dzień: 12 czerwca 2018

 

Wnioski

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie przypomina, iż od 1 lipca 2018r. będzie możliwe składanie wniosków w formie elektronicznej na świadczenie wychowawcze (500 plus), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 oraz świadczenie dobry start.

Wnioski na powyższe świadczenia w formie papierowej (złożone osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

Gdzie złożyć wniosek przez Internet?

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem:

 1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia – http://empatia.mrpips.gov.pl/
 2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/pue
 3. Profilu Zaufanego – https://obywatel.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal
 4. Bankowości elektronicznej

Jak złożyć wniosek?

W przypadku problemów ze złożeniem wniosków poniżej przedstawiono podręczną pomoc:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

 1. Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia – https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20eWnioski_2.pdf
 2. Platforma Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus
 3. Profil Zaufany – https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9666/1/1/500plus_wnioski_na_OBYWATEL_GOV_PL.pdf
 4. Bankowość elektroniczna – https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

 

Wniosek w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej jak wspomniano wyżej można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2018r. na wskazane świadczenia.

W przypadku wątpliwości co do poprawności składanego wniosku wystarczy zgłosić się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy pomogą wypisać wniosek oraz uzupełnić o wymagane dokumenty. Wnioski można pobierać na bieżąco w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice,
ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice

 1. Zamkowa 50

47 – 451 Tworków

tel.: + 48 (32) 41-96-300

e-mail: ops@krzyzanowice.pl

www: http://bip.krzyzanowice.pl/ops/index.html

 

„Dobry start” dla uczniów

Nowe świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie informuje, iż w dniu 01-06-2018
w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Powyższe rozporządzenie wprowadza nowy rodzaj świadczenia pieniężnego „dobry start” .

Świadczenie dobry start przysługuje:

 1. rodzicom,
 2. opiekunom faktycznym,
 3. opiekunom prawnym,
 4. rodzinom zastępczym,
 5. osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 6. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 7. dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

– raz w roku na dziecko uczące się w szkole;

Świadczenie przysługuje również osobom uczącym się tj. osobom pełnoletnim, uczącym się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z  ich strony oraz osobom usamodzielnianym

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada br.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu następuje nie później niż
do dnia 30 września
.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od września do listopada ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy,
licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice

 1. Zamkowa 50

47 – 451 Tworków

tel.: + 48 (32) 41-96-300

e-mail: ops@krzyzanowice.pl

www: http://bip.krzyzanowice.pl/ops/index.html